માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમપ્રકરણ શ્રેણીવિષય/મથાળુંડાઉનલોડ્સ
1 Chapter-1 પ્રસ્તાવના rti-gazetteer-1.pdf (72 KB)
2 Chapter-2 નિયમ સંગ્રહ-૧ rti-gazetteer-2.pdf (74 KB)
3 Chapter-4 નિયમ સંગ્રહ-૩ rti-gazetteer-4.pdf (43 KB)
4 Chapter-6 નિયમ સંગ્રહ-પ rti-gazetteer-6.pdf (43 KB)
5 Chapter-8 નિયમ સંગ્રહ-૭ rti-gazetteer-8.pdf (47 KB)
6 Chapter-9 નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ rti-gazetteer-9.pdf (44 KB)
7 Chapter-13 સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્‍ધતિ rti-gazetteer-13.pdf (43 KB)
8 Chapter-10 તા. ૧૮/૦૬/૧૮ની સ્થિતિએ ગેઝેટિયર કોરગૃપના અધિકારી/કર્મચારીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક rti-gazetteer-10.pdf (48 KB)
9 Chapter-11 નિયમ સંગ્રહ-૧૦ rti-gazetteer-11.pdf (48 KB)
10 Chapter-14 નિયમ સંગ્રહ ૧૩ rti-gazetteer-14.pdf (43 KB)
11 Chapter-15 કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો rti-gazetteer-15.pdf (44 KB)
12 Chapter-16 નિયમ સંગ્રહ ૧પ rti-gazetteer-16.pdf (44 KB)
13 Chapter-17 નિયમ સંગ્રહ ૧૬ rti-gazetteer-17.pdf (47 KB)
back to top