પ્રકાશનો | ઈ-સીટીઝન | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પ્રકાશનો | ઈ-સીટીઝન | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પ્રકાશનો

ગુજરાતીમાં પસિધ્ધ થયેલ સર્વસંગ્રહો

 • રાજય સર્વસંગ્રહ ભાગ-૧

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૮૯ કિંમત rupee ૩૦૪.૦૦
 • રાજય સર્વસંગ્રહ ભાગ-ર

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૯૧ કિંમત rupee રર૬.૦૦
 • ભાવનગર જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૮૯ કિંમત rupee ૯૪.૦૦
 • વલસાડ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૯૦ કિંમત rupee ૧૦૫.૦૦
 • ભરૂચ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૯૧ કિંમત rupee ૧૭૫.૦૦
 • સુરત જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૧૯૯૪ કિંમત rupee ૧૮૦.૦૦
 • રાજકોટ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૦૩ કિંમત rupee ૫૫૦.૦૦
 • જામનગર જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૦૫ કિંમત rupee ૭૪૦.૦૦
 • અમરેલી જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૦૭ કિંમત rupee ૯૫૧.૦૦
 • જૂનાગઢ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૦૮ કિંમત rupee ૮૦૦.૦૦
 • ડાંગ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ​

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૧૨ કિંમત rupee ૭૦૦.૦૦
 • પંચમહાલ​ જિલ્લા સર્વસંગ્રહ​

  પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૧૭ કિંમત rupee ૭૫૦.૦૦

અંગ્રેજીમાં પસિધ્ધા થયેલ સર્વસંગ્રહો

ક્રમ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહનું નામ    વર્ષ      કિંમત rupee પૈસા
ભરૂચ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૬૧   ૧૪.૦૦ 
સુરત જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૬ર   ૧૬.૦૦ 
રાજકોટ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૬પ   ૧પ.પપ
ભાવનગર જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૬૯ રર.૭૦
જામનગર જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૦   ર૪.૦૦
કચ્‍છ જિલ્‍લા  સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૧ ર૭.પ૦
ડાંગ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૧   ર૯.પ૦
અમરેલી જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭ર ર૧.૬૦
પંચમહાલ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭ર ૩૭.૪૦
૧૦ સાબરકાંઠા જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૪ ૩૧.ર૦
૧૧ મહેસાણા જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭પ   રર.ર૦
૧ર જૂનાગઢ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭પ ૩૩.૪પ
૧૩ ખેડા જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૭ પ૧.૪પ
૧૪ સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૭૭ ૬૧.૪પ
૧પ વડોદરા જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૮૦ ૬૦.૦૦
૧૬ ગાંધીનગર જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૮૧ ૩૭.૭પ
૧૭ બનાસકાંઠા જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૮૧ પપ.૪૦
૧૮ અમદાવાદ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ ૧૯૮૪ ૬ર.પપ
૧૯ ભરૂચ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ (પુરવણી) ૧૯૮૦ ૩૦.૦૦
ર૦ સુરત જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ (પુરવણી) ૧૯૮૧ ૪પ.૦૦ 
ર૧ રાજકોટ જિલ્‍લા સર્વસંગ્રહ (પુરવણી) ૧૯૮ર ૩૦.૯૦
રર રાજય સર્વસંગ્રહ ભાગ-૧ ૧૯૮૯ ૩૦૪.૦૦
ર૩ રાજય સર્વસંગ્રહ ભાગ-ર    ૧૯૯૧ રર૬.૦૦
back to top