અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહીતી | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહીતી | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓની માહિતી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ
શ્રી રમેશભાઇ વી. ડામોર સંશોધન અધિકારી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૩૩૫૬ ૭૮૭૪૪ ૦૬૪૭૭
શ્રી પ્રવિણ એસ. રાવત કર્લાક ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૪૧૮૪ ૯૯૨૫૨ ૭૩૭૩૦
back to top