સંપર્ક માહીતી | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહીતી | જીલ્લા સર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહીતી

ગુજરાત રાજ્ય​ સંર્વસંગ્રહ, (કોર ગ્રુપ)

બ્લોક નંબર ૩, ૨ જો માળ,
ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦,
ગુજરાત.

સંપર્ક

શ્રી જેનુ દેવન(આઇ.એ.એસ​.)

શ્રી જેનુ દેવન(આઇ.એ.એસ​.)

હોદ્દો : કમિશ્નર

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨ ૫૪૦૯૫

ફેકસ : -

ઇ-મેઇલ : -

શ્રી. આર.એસ.બરંડા

શ્રી આર. એસ. બરંડા

હોદ્દો: સંશોધન અધિકારી

ફોન નંબર :  ૦૭૯ - ૨૩૨ ૫૩૩૫૯

23.220630 72.658419
જીલ્લા સંર્વસંગ્રહ, ગેઝેટિયર કોર ગ્રુપ
બ્લોક નંબર 3, 2જો માળ, ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,
સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત.
back to top